Oct 2008, skating world cup.


Satoru Terao (#555), and Takahiro Fujimoto (#556)
Fumihiko Kakubari
Ayuko Ito, practicing her starts.
Satoshi Sakashita
Yuzo Takamido
Back to 2010 page